2015-01-02 12:10    

Już siódmy rok Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze w ramach projektu systemowego „Postaw na siebie”oferuje wsparcie dla swoich klientów, w wieku aktywności zawodowej, zatrudnionych lub pozostających bez zatrudnienia, mających trudności z integracją zawodową i społeczną, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Na jego realizację ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskano w roku bieżącym kwotę 2.084.718,50 zł, a celem głównym jest dalsze rozwijanie aktywnych form integracji społecznej oraz upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej.

Rekrutacja uczestników rozpoczęła się na przełomie roku 2013 i 2014. Do udziału w projekcie zrekrutowane zostały osoby wymagające intensywnej aktywizacji, wsparcia w różnych sferach życia rodzinnego, społecznego i zawodowego, a jednocześnie wyrażające chęć współpracy.

W obszarze realizacji projektu przygotowana została oferta instrumentów aktywnej integracji, z której będą mogli skorzystać uczestnicy projektu, obejmująca instrumenty aktywizacji edukacyjnej, zawodowej, zdrowotnej i społecznej.

Wśród tych instrumentów planowane jest niżej wymienione wsparcie:

 • doradcy zawodowego,
 • pedagoga,
 • seksuologa,
 • konsultanta prawnego,
 • brokera edukacyjnego,
 • psychologa,
 • konsultanta rodziny,
 • grup samopomocowych i wolontariatu.

W ramach projektu zaplanowano również działania o charakterze środowiskowym, w tym m.in.:

 • organizację festynów integracyjnych pod hasłem walki z dyskryminacją osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • organizację integracyjnej mikołajkowej zabawy dla dzieci uczestników projektu,
 • wyjścia kulturalno - oświatowe dla uczestników projektu oraz ich rodzin,
 • integracyjne warsztaty świąteczne dla uczestników projektu i ich rodzin.

Uczestnicy projektu będą mogli również skorzystać z:

 • zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym - kursów i szkoleń zawodowych, praktyk lub staży,
 • zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia oraz zajęć w ramach kształcenia ustawicznego,
 • zajęć związanych z podnoszeniem kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywanie nowych kompetencji i umiejętności zawodowych,
 • ćwiczeń usprawniających psychoruchowo oraz turnusów rehabilitacyjnych,
 • pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych, opuszczających pieczę zastępczą,
 • Klubu Integracji Społecznej,
 • świetlicy zapewniającej opiekę dzieciom uczestników projektu w czasie trwania zajęć projektowych,
 • wyjazdowych warsztatów integracyjno – edukacyjnych oraz integracyjno- terapeutycznych.

To ostatnie działanie jest doskonałą okazją nie tylko do zmiany środowiska i głębszej integracji członków rodziny, ale stwarza szansę na uruchomienie mechanizmów samopomocy między rodzinami.

Wśród 282 osób stanowiących grupę docelową znalazły się m.in. osoby niepełnosprawne, osoby opuszczające rodzinną lub instytucjonalną pieczę zastępczą, młodzież w wieku 15- 25 lat, pochodząca ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wszystkie te osoby potrzebują odejścia od marginalizacji, od socjalnej izolacji. Stąd konieczne są działania i mechanizmy w celu aktywizacji i integracji społecznej tych osób co w dalszej perspektywie spowoduje podniesienie ich kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych.

Wszelkie działania w ramach projektu są bezpłatne.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zgłaszanie się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7.

Szczegółowych informacji udziela pracownik Biura Projektu, tel.: 75 64 67 003; 663 699 791, pracownicy socjalni z poszczególnych rejonów Miasta, tel. centrali: 75 75 23 951 oraz pracownicy Działu Rehabilitacji, tel.: 75 75 588 01 (02).Strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego